Kwaliteit, veiligheid, milieu, zekerheid en een strict alcohol & drugsbeleid !

Kwaliteit

GBS gebruikt de vastgelegde procedures en instructies van het Kwaliteitsmanagement Systeem (KMS) als leidraad bij het handelen van directie en personeel. Dit systeem wordt in stand gehouden door interne en externe evaluatie.

De nodige mensen en middelen worden ter beschikking gesteld ten einde de doeltreffendheid van het bovenvermeld systeem te handhaven en continu te verbeteren.

Doelstellingen:

 • continuïteit van het bedrijf zowel op korte als op lange termijn behouden;
 • continue verbetering nastreven ( P-D-C-A-cirkel);
 • bereiken van een zo groot mogelijke serviceverlening aan onze klanten en een zo groot mogelijke efficiency bij het gebruik van de aanwezige middelen;
 • voldoen aan de wens van een groeiend aantal van onze afnemers en opdrachtgevers om in de toekomst zo veel mogelijk met ISO 9001 gecertificeerde leveranciers samen te werken;
 • aantonen dat GBS voldoet aan de wettelijke eisen en regelingen van de centrale en lokale overheden;

De bovenstaande doelstellingen tracht de directie te bereiken door:

te werken op basis van ons kwaliteitshandboek door het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van een KMS dat gebaseerd is op de ISO 9001 en de registratie en analyse van alle geconstateerde tekortkomingen in de dienstverlening. GBS stelt zich tot doel het aantal tekortkomingen waarvan de oorzaak ligt bij GBS voortdurend te verminderen.

Veiligheid

GBS houdt zich eraan als aanvulling op het Kwaliteits Management Systeem (KMS) onderstaande gedragscodes toe te voegen als uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. Deze gelden als leidraad bij het handelen van directie, personeel en derden die opdrachten uitvoeren voor GBS. Dit systeem wordt in stand gehouden door interne en externe evaluaties en bijsturingen.

De bemanning van GBS is verplicht te werken conform het Het Safety Management Systeem (SMS). Het SMS is bedoeld als naslagwerk in de dagelijkse bedrijfsvoering van de schepen van GBS. Door van de instructies, procedures en informatie uit het handboek gebruik te maken, is het mogelijk om op een goede, verantwoordelijke en veilige wijze te werk te gaan.

Doelstellingen:

  • voldoen aan alle wettelijke eisen, verplichtingen en regelgevingen op gebied van arbeidsveiligheid, welzijn en veiligheid in de breedste zin van het woord;
  • geen letsels en geen schade aanbrengen aan personen of eigendommen;
  • doelbewust beschermen van onze omgeving: in andere woorden 0-spills / milieuschade veroorzaken;
  • het beschikken en beheersen van een degelijk uitgewerkt noodplan en een crisis management plan;
  • energie en materialen efficiënt gebruiken bij onze operaties;
  • een leidende rol spelen in de industrie door het promoten van goede ervaringen;
  • de HSSEQ-aspecten binnen onze dagelijkse activiteiten beheersen en beheren via een aangepast preventie systeem;
  • een veiligheidscultuur nastreven waarin alle GBS-medewerkers en derden deze uitgangspunten ondersteunen en uitvoeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Milieu

GBS zet zich nadrukkelijk in voor de bescherming en de instandhouding van het maritieme milieu waarin onze schepen varen. Wij hanteren strenge normen om vervuiling te voorkomen, komen regelgeving na en proberen onze milieumaatregelen continu te verbeten. Deze gelden als leidraad bij het handelen van directie, personeel en derden die opdrachten uitvoeren voor GBS.

Dit systeem wordt in stand gehouden door interne en externe evaluaties en bijsturingen. Berekende en doordachte inzet van transportactiviteiten voor het milieu, zero spills en een proactieve benadering van milieuzaken.

Doelstellingen:

  • voldoen aan alle wettelijke eisen, verplichtingen en regelgevingen op gebied van milieu;
  • doelbewust beschermen van onze omgeving zoals lucht, water en land;
  • geen (0) spills of enige milieuschade veroorzaken;
  • het beschikken en beheersen van een degelijk uitgewerkt noodplan en een crisis management plan in geval van milieu incidenten;
  • materialen en energie altijd efficiënt gebruiken bij onze operaties;
  • de milieuaspecten binnen onze dagelijkse activiteiten beheersen en beheren via een aangepast preventie systeem;
  • een cultuur uitbouwen waarin alle GBS-medewerkers en derden deze uitgangspunten ondersteunen.

Zekerheid

GBS treft maatregelen en voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van gevaarlijke goederen waardoor personen, goederen of het milieu gevaar kunnen lopen te beperken. Dit systeem wordt in stand gehouden door interne evaluatie en bijsturingen.

Doelstellingen:

ADN 1.3 Onderricht

 •      Personen die werkzaam zijn en waarvan de taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten onderricht hebben genoten, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. Deze training/bijscholing is conform het gestelde in ADN 1.3 / ADN 1.10.

ADN 1.10 Beveiliging

  •       Van ieder lid van de bemanning is een identiteitsbewijs met pasfoto tijdens de reis aan boord.
  •       Continuïteit van het bedrijf zowel op korte als op lange termijn waarborgen door alle bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokken werknemers informeren conform ADN 1.10.

Alcohol-drugs en medicijnenbeleid

GBS houdt zich eraan als aanvulling op het Kwaliteits Management Systeem (KMS) en Safety Management Systeem (SMS) een streng alcohol-drugs- en medicijnenbeleid te voeren. Tegen medewerkers die de regels beschreven in dit beleid overtreden ( drugs en alcohol tijdens het werk) zullen disciplinaire maatregelen genomen worden. Dit systeem wordt in stand gehouden door interne evaluaties die volgen op periodieke onaangekondigde controles.

 

 

iso1iso2

 


Door de jaren heen is GBS altijd gericht geweest op vernieuwing: een absolute must in deze branche! Daarom zal het bedrijf deze tendens ook in de toekomst voortzetten.


Teneinde een concurrerende positie te kunnen blijven innemen, wil GBS zich verder gaan diversifiëren. Tot op heden richtte het bedrijf zich hoofdzakelijk op het transport van stookolie en gasolie. De nieuwe dubbelwandige type C schepen lenen zich echter uitstekend voor het vervoer van andere goederen, waaronder diverse andere minerale oliën en chemie. In de toekomst opent er dus een veel bredere markt. Met de gloednieuwe schepen en een markt vol uitdagingen, gaat GBS in volle vaart de toekomst tegemoet. Graag samen met u!